Publié le

Elections des représentants des Parents d’Élèves 

Du 30 septembre au 7 octobre auront lieu les élections au Conseil d’Etablissement du LFBSix places de représentants sont en jeu. Le vote est électronique, facile et il est crucial.

De lui dépend la représentation de l’APE à cette instance, mais aussi au pro-rata des votes l’élection des délégués dans chacune des classes. Faites en sorte d’être représentés par une liste qui vous ressemble, qui unit, qui travaille d’arrache pied, qui parle au LFB quotidiennement parfois avec beaucoup de robustesse, mais toujours de manière constructive, pour le bien de tous. Diffusez à tous vos amis qui ont des enfants au lycée la vidéo qui suit, faite certes avec les moyens du bord, mais avec tout notre engagement. La campagne commence dès aujourd’hui et le vote commence vendredi 30 septembre. Nous gagnerons grâce à votre participation.

Plus rien ne pourra officiellement être diffusé de la part de l’APE à partir du 30 septembre.

Aidez nous, aidez vous, poussez à la participation !

Votre APE

PROFESSION DE FOI DE L’APE / VIDEO DE PRESENTATION

Del 30 de septiembre al 7 de octubre tendrán lugar las elecciones al Consejo Escolardel LFB. Están en juego seis plazas de representantes. El voto es electrónico, fácil y crucial.

De ello depende la representación de la APE en este organismo, así como la elección de los delegados de cada clase. Aseguraos de estar representados por una lista que se parezca a vosotros, que se una, que trabaje duro, que hable al LFB cada día, a veces con gran robustez, pero siempre de forma constructiva, por el bien de todos. Por favor, distribuid el siguiente video a todos vuestros amigos que tengan hij@s en el Liceo, hecho con los medios a su alcance, pero con todo nuestro compromiso. La campaña comienza hoy y la votación se inicia el viernes 30 de septiembre. Ganaremos con vuestra participación.

No se podrá publicar nada oficialmente de la APE a partir del 30 de septiembre.

Ayudadnos, ayudaos a vosotros mismos, ¡impulsad la participación!

Vuestra APE

PROFESIÓN DE FÉ DE LA APE / VIDEO DE PRESENTACIÓN

Del 30 de setembre al 7 d’octubre tindran lloc les eleccions al Consell Escolar del LFB. Estan en joc sis places de representants. El vot és electrònic, fàcil i crucial.

D’això depèn la representació de l’APE en aquest organisme, així com l’elecció dels delegats de cada classe. Assegureu-vos d’estar representats per una llista que se sembli a vosaltres, que s’uneixi, que treballi intensament, que parli al LFB cada dia, a vegades amb gran robustesa, però sempre de manera constructiva, pel bé de tots. Si us plau, distribuïu el següent vídeo a tots els vostres amics que tinguin fills en el Liceu, fet amb els mitjans al seu abast, però amb tot el nostre compromís. La campanya comença avui i la votació s’inicia el divendres 30 de setembre. Guanyarem amb la vostra participació.

No es pot publicar res oficialment de l’APE a partir del 30 de setembre.

Ajudeu-nos, ajudeu-vos a vosaltres mateixos, impulseu la participació!

La vostra APE

PROFESIÓ DE FE DE L’APE / VIDEO DE PRESENTACIÓ